نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه شهید یاسایی :صحبت دکتر شفیعی پیرامون بهداشت دهان ودندان

آموزشگاه شهید یاسایی :صحبت دکتر شفیعی پیرامون بهداشت دهان ودندان


آموزشگاه شهید یاسایی :صحبت دکتر شفیعی پیرامون بهداشت دهان ودندان
ایشان نحوه مسواک زدن صحیح واستفاده از نخ دندان را به فراگیران آموزش دادند .در پایان با طرح سوالاتی به برندگان از طرف آموزشگاه مسواک وخمیر دندان اهدا شد.