نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : شهید یاسایی

آموزشگاه : شهید یاسایی


آموزشگاه : شهید یاسایی

 جناب آقای اسعدی رئیس آموزش وپرورش میبد به همراه آقای جعفر شفاعی از آموزشگاه بازدید داشتند که آقای اسعدی در جمع دانش آموزان به ایراد سخنرانی پرداخته و با بیانات خود راهگشای دانش آموزان و کادر آموزشگاه بودند.