نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علی فاضلی

آموزشگاه : علی فاضلی


آموزشگاه : علی فاضلی
جلسه انجمن در روز یک شنبه مورخ 14/12/90راس ساعت 15:30با حضور سرکارخانم رعیت درخصوص ویژگی های دوره ابتدایی وآموزش قرآن ونماز با اولیاء صحبت شد .