نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علی فاضلی

آموزشگاه : علی فاضلی


آموزشگاه : علی فاضلی

روز سه شنبه مورخ 23/12/90 گروه  همراه مربیان پرورشی از مراسم صبحگاه  ودیگر کارهای تربیتی و پرورشی آموزشگاه بازدید نمودند.