نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : علی فاضلی

آموزشگاه : علی فاضلی


آموزشگاه : علی فاضلی
در روز چهارشنبه مورخ 3/8/ 91  پس از سه روز تبلیغات متنوع وجالب کاندیداها تعداد 159 نفر از دانش آموزان آموزشگاه به پای صندوق رای رفتند و آراء خود را یه صندوق انداختند تا کاندیداهای  مورد اعتماد خودرا انتخاب نمایند.