نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فاطمیه

آموزشگاه : فاطمیه


آموزشگاه : فاطمیه

دانش آموزان مدرسه فاطمیه به مناسبت هفته سلامت از خانه سالمندان بفروئیه بازدید نمودن ضمنا این بازدید با پیاده روی همراه بود.