نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فیض

آموزشگاه : فیض


آموزشگاه : فیض
دانش آموزان پایه ششم روز یکشنبه91/12/13از ساعت10تا11/30صبح در سومین جلسه کارگاه آموزشی کامپیوتر که در محل  کانون شهید رجائی(ره)تشکیل شد  شرکت کردند ومباحث مربوط به این درس تحت عنوان WORD2را زیر نظر مربی مربوطه دنبال کردند