نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فيض

آموزشگاه : فيض


آموزشگاه : فيض
جلسه آموزگاران پايه پنجم مدارس گروه 1درساعت3:30 بعدازظهر روز سه شنبه 91/11/24 در اين آموزشگاه تشكيل شد. در اين جلسه ضمن بررسي مسائل مربوط به اين پايه هماهنگيهاي لازم در موارد مختلف به عمل آمد وبر ضرورت تداوم اين همكاريهادر گروه  تاكيد شد.