نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فيض

آموزشگاه : فيض


آموزشگاه : فيض
دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم در روز دوشنبه91/12/7به ترتيب درساعتهاي 8و10صبح به آزمايشگاه مركزي واقع در پژوهشسراي رشيقي اعزام شدند. در آنجا مسئول محترم آزمايشگاه آزمايشات مربوط به اين دو پايه را انجام دادند و در حين انجام هر آزمايش ضمن بيان نكات ايمني و مهم به سئوالات مختلف دانش آموزان پاسخ دادند.