نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : فيض

آموزشگاه : فيض


آموزشگاه : فيض
دانش آموزان پايه هاي اول ودوم و سوم در روز چهارشنبه 91/12/9 در معيت مدير و آموزگاران مربوطه از كارخانه ميبد مرواريد بازديد كردند و از نزديك درجريان كليه مراحل توليد تا عرضه و فروش توليدات اين كارخانه قرار گرفتند.