نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مجتمع شهید رجائی

آموزشگاه : مجتمع شهید رجائی


آموزشگاه : مجتمع شهید رجائی

هم زمان با پایان سال 90مدرسه بهرام گشتاسب از مدارس تحت پوشش مجتمع شهید رجایی برای دانش آموزان پایه سوم جشن تکلیف روز سه شنبه مورخه 32/12/90بر گزار نمود.