نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهدیزاده

آموزشگاه : مهدیزاده


آموزشگاه : مهدیزاده

  جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ به صورت زنده در چند کارگاه آموزشی( کار با گل، نقاشی گروهی، آشپزی و کار با  دور ریختنی ها) در آموزشگاه برگزار شد و در پایان کارهای دانش آموزان در معرض دید بقیه قرار گرفت.