نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : مهر ایران زمین

آموزشگاه : مهر ایران زمین


آموزشگاه : مهر ایران زمین
جلسه مربیان همراه در روزیکشنبه 6/12/91 با حضور چند نفر از مربیان و معاونان پرورشی مدارس ابتدایی  درآموزشگاه مهر ایران زمین برگزار گردید. دراین جلسه جناب آقای اسعدی ریاست محترم آموزش وپرورش وجناب آقای فلاح وجناب آقای خاکزار هم حضور داشتند .