نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : موزشگاه شهید زاهدی

آموزشگاه : موزشگاه شهید زاهدی


آموزشگاه : موزشگاه شهید زاهدی
جشن نیکوکاری در آموزشگاه شهید زاهدی در روز چهارشنبه مورخ 90/12/17 برگزار شد دراین مراسم مدیر آموزشگاه در رابطه با احسان و نیکوکاری سخنانی ایراد فرمودند و مقاله ای توسط یکی از دانش آموزان خوانده شد و در پایان دانش آموزان کمک های خود را در صندوق انداختند ودر ضمن مسئولین کمیته امداد میبد ویزد از این مراسم بازدید به عمل آوردند .