نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
در روز دوشنبه 15 اسفند روز درختکاری تعدادی نهال درخت توسط دانش آموزان با کمک مربی بهداشت کاشته شد .