نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه:نفیسه

آموزشگاه:نفیسه


آموزشگاه:نفیسه

در تاریخ 20/1/91دانش آموزان به همراه آموزگاران خود با شعار های (ورزش بیشتر- سلامتی بیشتر -عمر بیشتر)  ساعت 7تا 8صبح از مدرسه تا میدان مادر پیاده روی کردند.