نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه

 این آموزشگاه در یک روز خوب  بهاری  جهت تکاپو  وشادی ونشاط در دانش آموزان و قدر دانی از زحمات همکاران محترم در اردوی تفریحی محمداباد همراه با برنامه های جنگ و ناهار و نماز و0000شرکت نمودند.