نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
جهت آشنایی بیشتردانش آموزان با آزمایش و وسابل آزمایشگاه دانش آموزان پنجم را به همراه معلم محترم به آزمایشگاه برده شد ومسئول آزمایشگاه آزمایشات لازم را برای آنها به انجام رساندند.