نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
جهت تبادل نظر وکسب تجربیات ورفع مشکلات درسی وآموزشی برای  پایه های اول تا ششم جلساتی  به ترتیب در مدارس همیار با نظارت سرگروهها و خانم یزدی برگزار شد.