نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : نفیسه

آموزشگاه : نفیسه


آموزشگاه : نفیسه
دانش آموزان این آموزشگاه بهمراه مربی پرورشی ومعلمان خود از نمایشگاه کتاب بازدید نموده و ضمن خرید کتاب  امامزاده را زیارت نمودند.