نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
دانش آموزان پایه های اول وسوم باتفاق معلم خود درروز درختکاری یه پارک غدیرحسن آباد رفتند و با کاشتن چند نهال این روز را گرامی داشتند.دراین مراسم آقای رجایی فرماندارمحترم میبد آقای اسعدی مدیریت محترم آموزش وپرورش ومسوولین محترم منابع طبیعی حضورداشتند.