نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه هجرت: آموزش امور ترافیکی وعبور ومرور

آموزشگاه هجرت: آموزش امور ترافیکی وعبور ومرور


آموزشگاه هجرت: آموزش امور ترافیکی وعبور ومرور
دراین جلسه آقای شریفی با استفاده ازوسایل مربوطه به آموزش عملی عبور ومرورپرداختند ووظایف پلیس مدرسه را تشریح کردندکه از ایشان سپاسگزاری میگردد .