نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه هجرت : بازدید از اتاق نجوم کانون شهید رجایی

آموزشگاه هجرت : بازدید از اتاق نجوم کانون شهید رجایی


آموزشگاه هجرت : بازدید از اتاق نجوم کانون شهید رجایی

به منظور آموزش اجرام آسمانی و درس علوم دانش آموزان پایه های فوق از اتاق نجوم دیدن کردند که بسیار مورد توجه قرار گرفت . در اینجا لازم می دانیم از همه ی دست اندرکاران کانون شهید رجائی تقدیر و تشکر به عمل آوریم .