نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه هجرت : بازدید مملمان از آزمایشگاه مرکزی میبد

آموزشگاه هجرت : بازدید مملمان از آزمایشگاه مرکزی میبد


آموزشگاه هجرت : بازدید مملمان از آزمایشگاه مرکزی میبد
با منطور آشنایی بیشترباانواع وسایل کمک آموزشی وانجام آزمایشهای کلاسی وآمادگی بیشترجهت مسابقات آزمایشگاهی مدیر ومعلمان این آموزشگاه درروز پنجشنبه مورخ 1/10/90 از آزمایشگاه پژزهشسرای رشیقی دیدن کردنددراینجا اززحمات آقای فلاح تشکروقدردانی میکنیم .