نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه هجرت : روز هوای پاک

آموزشگاه هجرت : روز هوای پاک


آموزشگاه هجرت : روز هوای پاک
همچنین دانش موزان با پلاکاردهای خود که شعارهایی درمورد هوای پاک بود درحیاط مدرسه راهپیمایی کردند. این مراسم بامسابقه ورزشی پایان یافت.