نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت - شبی با قرآن

آموزشگاه : هجرت - شبی با قرآن


آموزشگاه : هجرت - شبی با قرآن
ازدیگربرنامه های این شب که باقرائت جزئ سی قرآن همراه بودروزه  داری دانش آموزان وکادرمدرسه و توزیع افطاری که توسط یکی ازاولیای خیرتهیه شده بودکه از ایشان تشکرمیگردد .