نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه هجرت:شرکت درمسابقات ورزشی

آموزشگاه هجرت:شرکت درمسابقات ورزشی


آموزشگاه هجرت:شرکت درمسابقات ورزشی
این گروه دراین مرحله موفق به کسب رتبه شدند و در روز 12/11/90 درمرحله دوم به رقابت پرداختند .