نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت - گردهمایی

آموزشگاه : هجرت - گردهمایی


آموزشگاه : هجرت - گردهمایی
دراین جلسه باهمکاری سرگروه این پایه به بحث وتبادل نظرپرداخته واز کلاس اول وابزارهای طرح توصیفی این پایه بازدید کردنددراینجاازآقای آقایی مدیرآموزشگاه شهید شفیعی تقدیر وتشکر میگردد.