نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
زنگ جشن نیکوکاری در روز 17/12/90دراین آموزشگاه نواخته شد ودانش آموزان همراه باهدایا وکمکهای نقدی خود به تقسیم شادیهای خود باعزیزان نیازمند پرداختند