نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
مربیان تربیتی (طرح مربیان همراه) درروزچهارشنبه 17/11/90از این آموزشگاه بازدید کردند دراین مراسم آقای فلاح معاونت محترم پرورشی وآقای خاکسارحضورداشتند