نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

همزمان با هفته سلامت و همگامی با شعار سالمندان و سلامت دانش آموزان پایه های چهارم وپنجم این آموزشگاه به اتفاق مربیان خود از مرکز توانبخشی حبیب ابن مظاهربفروییه  دیدن کردند وبااهداء هدایایی از سالمندان قدردانی بعمل آوردند.