نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

رشته قرائت قرآن: مهلا پورمداح رتبه اول (کلاس چهارم)
فائزه زرافشان: رتبه سوم (کلاس پنجم)
رشته احکام: عارفه پورغلامی رتبه اول (کلاس پنجم)
رشته نقاشی بامدادرنگ: زهرا زارع رتبه دوم (کلاس چهارم)
عالیه السادات آقایی رتبه دوم (کلاس پنجم)
سرود20 نفره :رتبه سوم
سرود همگانی: رتبه دوم
نقاشی همگانی: رتبه سوم
نمایش صحنه ای : رتبه سوم
نمایش عروسکی :رتبه سوم
دررشته نمایش صحنه ای و نمایش عروسکی رتبه دوم ازطرف اداره معرفی نشده است.
لازم به ذکر است که این آموزشگاه درسه سال اخیر درمسابقات فرهنگی هنری در بین  مدارس دولتی رتبه اول راکسب کرده است.