نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 همزمان باهفته سلامت باشرکت دانش آموزان ومعلمان وهمکاری اولیاءسفره سلامت به منظورمعرفی صبحانه سالم وکامل  بر پا شد دراین مراسم ٔآقای اسعدی مدیر محترم آموزش و پرورش و آقای برزگر حضور داشتند که آقای اسعدی دراین مراسم  بادانش آموزان درخصوص هفته سلامت وصبحانه مفید سخنانی کردند.