نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 همزمان با هفته سلامت درتاریخ 22/1/91جلسه آموزش خانواده تشکیل شددراین جلسه ازآقای دکتریزدی جهت سخنرانی دعوت بعمل آمد.ایشان درمورد تغذیه سالمندان ومراقبت ویِِزه  ومراقبت ازدندانها سخنانی کردند.