نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 دانش آموزان این آموزشگاه در تاریخ 2/2/91همزمان با روز زمین پاک همراه با پلاکاردهایی که با شعار زمین پاک و انسان سالم مزین شده بود و بادکنکهای رنگارنگ با نوشته های متناسب با این روز به پاکسازی  حیاط مدرسه وامامزاده خدیجه خاتون  پرداختند دراین مراسم گروه سرود سرودی د رزمینه بهداشت  اجرا کردند.