نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت

 دانش آموزان و معلمان این آموزشگاه در تاریخ 7/2/91به همراه کادر دفتری به اردوی یک روزه  واقع دراردوگاه شهید صدوقی سانیج اعزام شدند و یک روز را در کنار طبیعت به استراحت و آموزش امور اجتماعی پرداختند.