نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : هجرت

آموزشگاه : هجرت


آموزشگاه : هجرت
دریوم ا... 22بهمن دانش آموزان این آموزشگاه باتفاق معلمان ومربیان خود همگام با دیگر اقشارجامعه درروز 22بهمن در راهپیمایی شرکت کردند وبا آرمانهای امام خمینی وشهدای انقلاب تجدید پیمان بستند.