نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم

آموزشگاه : چهارده معصوم


آموزشگاه : چهارده معصوم
در تاریخ  26/11/90 دعوت از اوليائ راس ساعت9.30

با حضور رياست محترم آموزش و پرورش جناب آقاي اسعدي انجام شد.