نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)

آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)


آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)
پس از برپايي نشستي با دانش آموزان وايراد بياناتي توسط مربي، همراه با نمايش آرم هاي مختلف فرقه شيطان پرستي، در اوايل ارديبهشت ماه،از دانش آموزان جهت جمع آوري وسايل و همكاري در تشكيل نمايشگاه دعوت گرديد.اين نمايشگاه با حضور آقايان محمدحسن فلاح وطالبي وشيخ مرتضي دهقاني در روز چهارشنبه27/2/91 افتتاح گرديد و قرارشداز اولياء دانش آموزان  ومدارس همجوار جهت بازديد دعوت به عمل آيد .