نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)

آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)


آموزشگاه : چهارده معصوم (ع)
در روز پنج شنبه  28/2/91 اردوي داخل مدرسه اي همراه باجشنواره غذا در آموزشگاه برگزار گرديد و در پايان مراسم مدير آموزشگاه از همكاران تقدير و تشكر بعمل آورد .