نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : چهارده معصوم

آموزشگاه : چهارده معصوم


آموزشگاه : چهارده معصوم

 اردوي همگاني همراه با اجراي نرمش صبحگاهي و صبحانه سلامت در روز دوشنبه برگزار گردید.