نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : 12 بهمن

آموزشگاه : 12 بهمن


آموزشگاه : 12 بهمن
روز چهارشنبه  17 /12/90مربیان پرورشی از آموزشگاه 12 بهمن بازدید کردند واز فعالیتهای پرورشی این واحد آموزشی ارزیابی نمودند وهمچنین ازکتابخانه ونمازخانه بازدید نمودند ودر پایان مشکلات وراهکارها بحث وتبادل نظر شد