نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه : 12 بهمن

آموزشگاه : 12 بهمن


آموزشگاه : 12 بهمن
روز شنبه تاریخ  20 / 12 /90  آقای زارع و آقای خاکزار سرگروههای مدارس همیار از دو مدرسه به صورت هم زمان  بازدید داشتند واز کلیه فعالیتهای اداری  وآموزشی این دو  واحد  آموزشی مورد ارزیابی  قرار گرفت ازجمله دفاتر امور مالی  و دفاتر شورای مدرسه وآموزگاران و دانش آموزان و پرونده پرسنل ودانش آموزان وغیره مورد بررسی قرار گرفت  واین بازدید به مدت سه ساعت طول کشید.