نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزشگاه 12 بهمن

آموزشگاه 12 بهمن


آموزشگاه 12 بهمن
حجة الاسلام  رضایی به عنوان مبلغ در پایه  پنجم وسوم این واحد آموزشی در رابطه با انواع دوستی ها سخنرانی داشتند ودانش آموزان نسبت به موضوع مورد بحث استقبال کردند وامید واریم این طرح تا پایان سال استمرار داشته باشد.