Skip to Content

بازدید آزمون های پایانی سوادآموزی

بازدید آزمون های پایانی سوادآموزی


اعضای ستاد امتحانات شهرستان میبد از محل های برگزاری آزمون های پایانی سواد آموزی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبداعضای ستاد امتحانات سواد آموزی شهرستان به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایانی و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود از محل های برگزاری آزمون های پایانی بازدید بعمل آوردند و روند اجرای امتحانات را مورد بررسی قرار دادند.

آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک