آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

بازدید آزمون های پایانی سوادآموزی

بازدید آزمون های پایانی سوادآموزی


اعضای ستاد امتحانات شهرستان میبد از محل های برگزاری آزمون های پایانی سواد آموزی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبداعضای ستاد امتحانات سواد آموزی شهرستان به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایانی و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود از محل های برگزاری آزمون های پایانی بازدید بعمل آوردند و روند اجرای امتحانات را مورد بررسی قرار دادند.

آدرس کوتاه :