نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آموزشی مدیران راهنمایی از شهر شیراز

بازدید آموزشی مدیران راهنمایی از شهر شیراز


بازدید آموزشی مدیران راهنمایی از شهر شیراز

در این سفر همچنین مدیران از مراکز فرهنگی ، هنری و تاریخی شهر شیراز بازدید نمودند . همکاری و همیاری صمیمانه ی مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به ویژه آقایان خواجه زاده معاون آموزشی ، دکتر بذرافکن ، دباغ ، شاه ولی ، مدیر و مسئولین پژوهشکده معلم و تمامی عزیزانی که ما را مورد الطاف بی دریغ خود قرار دادند قابل تقدیر و سپاس است .

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد