بازدید ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی میبد


عباس زاده ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی آموزش و پرورش شهرستان میبد بازدید نمودند.
عباس زاده ناظر وزارتی اداره سنجش از حوزه های اجرای امتحانات نهایی آموزش و پرورش شهرستان میبد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، امتحانات نهایی در سالن های ورزشی سلامت ویزه دانش آموزان دختر و مجتمع ورزشی آموزشگاهها ویژه پسران در حال برگزاری می باشد.

آدرس کوتاه :