نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگراری جلسه مدیران راهنمایی

برگراری جلسه مدیران راهنمایی


برگراری جلسه مدیران راهنمایی
این جلسه در خصوص عملکرد دانش آموزان در سنجش علمی منطقه ای و استانی برگزار شد و به دلیل اهمیت موضوع آقایان اسعدی ، موحدی فر و ناصر دهقانی حضور داشتند و آقای موحدی فر به طور مفصل در باره ی این موضوع با مدیران محترم صحبت نمودند . آقای اسعدی نیز راه های ایجاد محبوبیت و حرف شنوی معلمان از مدیران بیاناتی ایراد داشتند که بسیار ارزنده و کارساز بود .