نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه ستاد ثبت نام

برگزاری اولین جلسه ستاد ثبت نام


برگزاری اولین جلسه ستاد ثبت نام
در این جلسه بر رعایت بخشنامه ارسالی از طرف وزارت آموزش و پرورش تأکید و در مورد جابجایی برخی از آموزشگاه ها و تعیین محدوده  جغرافیایی مدارس بحث و تبادل نظر شد .