نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشاوران هم اندیش

برگزاری جلسه مشاوران هم اندیش


برگزاری جلسه مشاوران هم اندیش
موضوعات مورد بحث در این جلسه پیرامون بررسی علل افت تحصیلی در دانش آموزان متوسطه ونیز بررسی نتایج آزمون سلامت روانی دانش آموزان و اجرای هفته معرفی مشاغل وبازدید از کارگاههای مشاغل وهنرستانها و... بود که در این رابطه کلیه مشاوران مرد مدارس میبد نظرات خود را ارائه نمودند .